Εγγραφή:Register

Για να εγγραφείτε σε κάποιο σωματείο, Επικοινωνήστε με την Ελληνική Ομοσπονδία Παγοδρομιών:\r\n\r\n

Γραφεία: Ακακίων 52, Πολύδροσο Μαρούσι, 15125\r\nΤηλ.210 6849324 – Φαξ: 210 6858281 email: hisf@otenet.gr
 

To register for a Greek Club, contact:\r\n\r\n

Office: Akakion 52, Polydroso, Marousi, 15125, Athens Greece\r\nTel.+30 210 6849324 – Fax.+30 210 6858281 email: hisf@otenet.gr